Jakie dane otrzymuje się przy pomiarach składowisk kruszyw dronem?

Pomiary składowisk kruszyw przy pomocy drona

Producenci kruszyw, firmy wydobywcze, operatorzy wysypisk śmieci i firmy z innych branż mają potrzebę dokładnego i bezpiecznego pomiaru objętość składowanego materiału w regularnych odstępach czasu – rocznie, kwartalnie, miesięcznie, a czasami codziennie

Chociaż istnieje wiele metod wykonywani pomiarów hałd, drony stały się preferowaną metodą pomiaru objętości składowanych materiałów. Im więcej punktów zostanie uchwyconych, tym dokładniejszy będzie model powierzchni, a dron rejestruje więcej punktów niż geodeta korzystający z tradycyjnych metod.

Lepsze dane do inwentaryzacji składowisk dzięki dronom

Wykorzystanie tradycyjnych metod geodezyjnych do obliczenia objętości składowisk kruszywa oznacza, że zespół geodetów musi udać się na miejsce i zarejestrować współrzędne i wysokość wielu punktów  Pomiar tą metodą wszystkich hałd na dużym składowisku jest czasochłonny i kosztowny. Dane pozyskane podczas lotu drona można wykorzystać do generowania chmur punktów, cyfrowych modeli powierzchni, cyfrowych modeli terenu oraz trójwymiarowej rekonstrukcji terenu składowisk. Chmura punktów z drona zawiera nawet 350 razy więcej danych niż w przypadku tradycyjnych pomiarów. Dzięki zastosowaniu pomiaru składowisk kruszyw dronem można szybko poznać objętości magazynowanych materiałów. Umożliwia to bardzo dokładne obliczanie wartości zapasów na potrzeby comiesięcznych bilansów lub audytów na koniec roku. Wykorzystanie dronów do pomiarów objętości pozwala na bezstronną weryfikację danych zawartych w rejestrach przewozowych

Jak wyglądają wyniki pomiarów objętości z drona?

Podczas nalotu dronem zbierane są nakładające się na siebie obrazy, w których każdy piksel posiada swoją lokalizację w geodezyjnych układach odniesienia. Następnie dzięki procesowi zwanemu fotogrametrią obrazy te są ze sobą łączone i przedstawiane w sposoby prezentowane poniżej.

Ortofotomapa

Wysoce szczegółowa mapa powstała z połączenia zdjęć z drona. Każdy piksel zawiera swoje położenie w dwuwymiarowej przestrzeni (X, Y) i może być wykorzystany do pomiarów odległości i powierzchni.

Formaty plików: geoTIFF (.tiff), .jpg, .png, Google tiles (.kml, .html)

Chmura punktów 3D

Każdy punkt zawiera swoje położenie w trójwymiarowej przestrzeni (X, Y, Z) i informacje kolorystyczne. Ten sposób prezentacji danych zapewnia bardzo dokładny model  obszaru i pozwala na precyzyjne pomiary objętości oraz wspiera planowanie przestrzenne.

Formaty plików: .las, .laz, .ply, .xyz

Numeryczny model terenu (NMT)

Na podstawie tych samych obrazów z drona tworzymy NMT będący reprezentacją wysokości powierzchni terenu. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala na odfiltrowanie budynków, samochodów, maszyn czy taśmociągów. Modele te sprawdzają się przy identyfikowaniu zmian składowisk w czasie.

Formaty plików: GeoTiff (.tif)

Model siatkowy 3D (mesh)

Model siatkowy 3D to odwzorowanie krawędzi, powierzchni, ścian, wierzchołków i tekstur obszaru zarejestrowanego przez drona.

Formaty plików: .ply, .fbx, .dxf, .obj, .pdf

Raport tekstowy

W raporcie tekstowym prezentujemy stabelaryzowane wyniki pomiarów składowisk kruszyw dronem. Dane liczbowe zestawione są ze zdjęciami obrazującymi dany obszar. Raport ten pozwala na przejrzyste zaprezentowanie kluczowych danych bez użycia dodatkowego oprogramowania.

Formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx

Więcej
wpisów